Huishoudelijk regelement

Artikel 1.
Lid 1. De vereniging draagt de naam “De Diamond Patchers”, afgekort “DDP” en is een onderafdeling van de Personeelsvereniging “DOW Benelux-Terneuzen” te Terneuzen hierna te noemen PV.
Lid 2. De Diamond Patchers vereniging is opgericht op 8 maart 2001
Lid 3. Zij is gevestigd en heeft haar zetel te Terneuzen.
Lid 4. Het Huishoudelijk Reglement, alsmede de Statuten van de PV liggen ten grondslag aan het Huishoudelijk Reglement van de DDP.

Doel en Middelen

Artikel 2.
Het bevorderen van patchwork en andere technieken om een top te maken en het quilten.
Zodat het maken van een quilt wordt gerealiseerd.

Artikel 3.
Lid 1. De vereniging tracht haar doel te bereiken door o.a.
a. het organiseren van quiltingbees, projecten uitwerken en gastsprekers uitnodigen voor een workshop
b. het organiseren van busreizen naar tentoonstellingen
c. door het aangaan van contacten met andere verenigingen die een gelijk of een gelijksoortig doel nastreven
d. het opbouwen en beheren van een bibliotheek.

Lid 2.
a. Boeken en tijdschriften worden uitgeleend voor een periode van maximaal 1 maand en dienen in/uit geschreven te worden. Maximaal 1 boek of 2 tijdschriften per keer per persoon.
b. Bij beschadiging of verlies dient een door het bestuur vast te stellen schadevergoeding voldaan te worden.

Artikel 4.
Lid 1. De leden zijn verplicht tot het voldoen van een jaarlijkse, door de Algemene Leden Vergadering (hierna te noemen A.L.V.) vast te stellen contributie.
Lid 2. De contributie is per verenigingsjaar verschuldigd met uitzondering, dat zij, die later in het lopende jaar lid worden van DDP deze contributie pro-rata verschuldigd zijn.
Lid 3. V.w.b. gastleden, wordt jaarlijks door de algemene vergadering een extra bijdrage vastgesteld, die minimaal gelijk is aan de contributie aan de PV.
Deze extra contributie dient slechts aan een onderafdeling voldaan te worden.

Leden en Donateurs

Artikel 5.
Lid 1. Gewone leden kunnen zijn uitsluitend die personen, die als lid van de PV staan ingeschreven en hun partners, c.q. inwonende gezinsleden.
Lid 2. Gastleden zijn zij, die lid willen worden van de vereniging en die niet voldoen aan lid 1 van dit artikel.
N.B. Gastleden hebben niet het PV-lidmaatschap en kunnen derhalve ook geen rechten ontlenen aan het gastlidmaatschap van de DDP, anders dan aan de normale activiteiten van uitsluitend de DDP.
Lid 3. Zij die lid wensen te worden van de vereniging, melden zich daartoe aan bij de secretaris der vereniging.
Lid 4. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden bij een maximaal ledental, vastgesteld door de A.L.V. van de DDP. Indien toekenning niet gehonoreerd wordt, kan het aspirant lid op een wachtlijst worden geplaatst.
Opmerking: Ballotage niet toegestaan.
Lid 5. Het totaal aantal gastleden binnen de vereniging mag de 20% van het totale gewone ledental niet overschrijden.
N.B. Gastleden mogen pas worden ingeschreven als DDP–lid, nadat aanmelding van het aantal gastleden bij c.q. goedkeuring door het PV–bestuur wordt verkregen.
Lid 6. Bij afwijzing van het lidmaatschap door het bestuur kan het aspirant lid een beroep doen op de A.L.V van de DDP, mits de afwijzingeen PV-lid betreft.
Lid 7. Als donateur van de DDP kunnen worden toegelaten, personeelsleden van DOW Benelux N.V. en hun partners, c.q. inwonende gezinsleden, al of niet lid van de PV. Zij steunen de DDP door middel van een jaarlijkse, financiële bijdrage, waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld door de A.L.V. van de DDP.
Lid 8. Voor gezinsleden, die “uithuizig”worden door huwelijk, zelfstandig gaan wonen of door andere reden niet meer tot het gezin behoren geldt, dat zij vanaf dat moment als “gastlid” worden geregistreerd en dus opnieuw lidmaatschap dienen aan te vragen(via art.5 lid 3).
N.B. Sponsorschap van derden is niet toegestaan. Donateurs hebben geen stemrecht en kunnen hieraan geen rechten ontlenen.
Lid 9. Het bestuur houdt een register bij met daarin de namen en adressen van alle leden, gastleden en donateurs.

Einde Lidmaatschap

Artikel 6.
Lid 1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. overlijden.
b. beëindiging dienstbetrekking bij DOW, met uitzondering van hen die aansluitend aan hun dienstverband gepensioneerd, VUT, EVP of arbeidsongeschikt raakt.
c. beëindiging lidmaatschap van de PV
d. door opzegging van het (gast)lid (zie lid 6).
e. door opzegging door de vereniging.
f. door ontzetting.

Lid 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt na kennisgeving aan c.q. goedkeuring door de A.L.V. E.e.a. in die gevallen waarbij een lid zijn (financiële) verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt. Evenmin indien van de vereniging redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
Lid 3. Ontzetting door de A.L.V. geschiedt, wanneer een lid in strijd met de Statuten der PV, reglement of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Lid 4. Opzegging geschiedt steeds tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een termijn van vier weken.
Lid 5. Indien het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie over het hele jaar verschuldigd.
Lid 6. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren aan het secretariaat van de vereniging.
Lid 7. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen ten alle tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Verplichtingen Leden

Artikel 7.
Lid 1. De A.L.V. is bevoegd om een extra heffing ten laste van de leden vast te stellen. Een daartoe strekkend voorstel moet vooraf aan de leden worden toegestuurd. Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen met een meerderheid van twee/derde der aanwezige, geldige stemmen.
Lid 2. Ieder lid kan binnen een maand het lidmaatschap opzeggen, nadat het besluit tot een extra heffing, als bedoeld in lid 1, bekend wordt, om de toepasselijkheid ervan uit te sluiten.
Lid 3. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, mits Art. 5 lid 8 en Art. 6 niet van kracht is, (einde lidmaatschap/donateurschap).

Algemene Leden Vergadering

Artikel 8.
Lid 1. A.L.V. wordt gehouden met inachtneming van het gestelde in de Statuten der PV en wanneer het bestuur dit wenst.
Lid 2. Het bestuur is steeds verplicht om op schriftelijk verzoek van tenminste vijfentwintig leden, of zo dit minder is, op verzoek van een zodanig aantal leden dat bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende (1/10) gedeelte der stemmen, een A.L.V. uit te schrijven op een termijn van niet langer dan vier weken.
Lid 3. Geeft het bestuur aan een verzoek, als bedoeld in lid 2, geen gevolg, zodanig dat de verzochte vergadering binnen vier weken na het verzoek wordt gehouden, dan schrijven de verzoekers zelf een A.L.V. uit.
Lid 4. De A.L.V. wordt uitgeschreven door het bestuur behoudens het bepaalde in lid 3 en staat onder leiding van de voorzitter der vereniging of diens plaatsvervanger. Zijn noch de voorzitter, noch de plv. voorzitter ter vergadering aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
De oproep tot de A.L.V. geschiedt schriftelijk aan alle leden middels een uitnodiging aan het door de leden aan het bestuur opgegeven adres.
Vergaderingen kunnen niet eerder gehouden worden dan veertien dagen nadat de laatste oproeping verzonden is.
Lid 5. Jaarlijks wordt een A.L.V., (de jaarvergadering) gehouden, dit binnen 2 maanden na afloop van het boekjaar. (Zie Art. 12, lid 2 Statuten P.V. DOW Benelux, revisie 7) Hierin brengt het bestuur verslag uit van het in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid, o.m. onder overlegging van daarop betrekking hebbende bescheiden, zoals:
a. een staat van baten en lasten
b. verslag commissie kascontrole
c. verkiezing bestuursleden
d. benoeming commissie kascontrole voor het komende verenigingsjaar
e. begroting komende verenigingsjaar
f. vaststelling contributie
g. vaststelling extra bijdrage voor gastleden
h. activiteitenplan voor het komende verenigingsjaar
Lid 6. Van het verhandelde in elke A.L.V. worden notulen opgemaakt door de secretaris of diens plaatsvervanger. De notulen worden door de eerstvolgende A.L.V. vastgesteld, ten bewijze waarvan deze door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.

Stemprocedure

Artikel 9.
Lid 1. In de A.L.V. wordt over zaken mondeling en over personen schriftelijk gestemd.
Lid 2. Ieder lid dat niet geschorst is, heeft recht tot het uitbrengen van een stem.
Lid 3. Bij stemmen over personen is diegene gekozen, die een meerderheid der aanwezige stemmen heeft verkregen.
Lid 4. Bij staken van de stemmen wordt direct een nieuwe stemming gehouden. Staken de stemmen opnieuw, dan beslist het lot d.m.v. trekking bij de stemming over personen, en bij zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Lid 5. Voor zover de PV–Statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de A.L.V. genomen met een volstrekte meerderheid van de aanwezige stemmen.

Artikel 10.
Lid 1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Lid 2. Het financiële beheer van de vereniging berust bij de penningmeester.
Lid 3. Zo spoedig mogelijk na het aflopen van het boekjaar, doch uiterlijk binnen twee maanden, maakt de penningmeester een staat van baten en lasten.
Lid 4. De A.L.V. benoemt jaarlijks uit de leden een Commissie Kascontrole, bestaande uit twee leden en een plv. lid, tot onderzoek van de bescheiden van de penningmeester. Bij toerbeurt treedt ieder jaar een der leden van de commissie af maar is wederom herkiesbaar. De commissie doet verslag van haar bevindingen aan de algemene vergadering.
Lid 5. Het bestuur is verplicht alle informatie te verschaffen aan de leden van de commissie kascontrole, die dezen nodig achten voor de uitvoering van hun taak, alsmede de boeken en bescheiden ter inzage te geven.

Bestuur

Artikel 11.
Lid 1. De vereniging wordt bestuurd door een algemeen bestuur, bestaande uit tenminste drie meerderjarige personen, benoemd uit en door de A.L.V. De helft plus één van het aantal gekozen bestuursleden moet uit PV–leden bestaan. Gezien de situatie dat de DDP hoofdzakelijk uit gezinsleden bestaat, vraagt het bestuur om ontheffing aan het PV bestuur van de zin: de helft plus één van het aantal gekozen bestuursleden moet uit PV- leden bestaan.
Lid 2. De bestuursleden hebben zitting voor een periode van drie jaar via een rooster van aftreden.
Lid 3. Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen; het bestuur kiest uit zijn midden de plv. functies van voorzitter, secretaris en penningmeester.
Lid 4. Bestuursleden kunnen in het bestuur meerdere functies bekleden, met dien verstande, dat de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester niet verenigbaar zijn.
Lid 5. Ingeval binnen het bestuur vacatures mochten ontstaan, vormen de overblijvende bestuursleden niettemin een wettig bestuur, met dien verstande dat, indien het aantal bestuursleden is gedaald tot minder dan drie het bestuur uitsluitend is gerechtigd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering ter voorziening in de bestaande vacatures.
Het DB (dagelijks bestuur) kan ad-hoc een beslissing nemen, wanneer dit ten goede komt van de DDP, maar waarna zij ten alle tijde van het genomen besluit verantwoording aflegt op de eerstvolgende bestuursvergadering.
Lid 6. Op de A.L.V als bedoeld in artikel 8, lid 5 sub b, treden bestuursleden af volgens een op te maken rooster, met dien verstande, dat de voorzitter, secretaris en penningmeester niet gelijktijdig aftreden.
Bestuursleden, die gekozen zijn ter vervulling van een tussentijdse vacature, nemen de plaats in van het voortijdig afgetreden bestuurslid.
Lid 7. Het dagelijks bestuur (DB), bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
Lid 8. Aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar tot een maximum van 15 jaar.
Lid 9. Het bestuur is verplicht afschriften van de jaarverslagen, alsmede van de begroting met een uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering te zenden aan het PV–bestuur.

Besluitvorming binnen het Bestuur

Artikel 12.
Lid 1. Het bestuur vergadert zo dikwijls dit ingevolge de Statuten der PV wenselijk wordt geacht.
Lid 2. Bestuursbesluiten worden genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.
Lid 3. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden notulen opgemaakt, die in de eerstvolgende bestuursvergadering worden vastgesteld.

Bestuurstaak en Vertegenwoordiging

Artikel 13.

Behoudens beperkingen volgens de Statuten der PV is het bestuur belast met het besturen der vereniging.

Einde Bestuurslidmaatschap

Artikel 14.
Lid 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
a. aftreden als bedoeld in Artikel 11 lid 6
b. beëindiging van het lidmaatschap der vereniging
c. beëindiging van het lidmaatschap van de PV
d. wanneer de 15 jaar volbracht zijn
e. bedanken
f. bij ontslag door de A.L.V.

Lid 2. De A.L.V is bevoegd bestuursleden te schorsen.
Een schorsing welke niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Wijziging Huishoudelijk Reglement

Artikel 15.
Wijzigingen in dit Huishoudelijk Reglement worden uitsluitend genomen door de A.L.V. met een volstrekte meerderheid van de aanwezige,
geldige stemmen.

Ontbinding der Vereniging

Artikel 16.
Lid 1. Ontbinding van de vereniging kan uitsluitend in overleg met het PV–bestuur.
Lid 2. Bij ontbinding van de DDP vervallen alle eigendommen en baten aan de Personeelsvereniging “DOW Benelux–Terneuzen”.

Reglement

Artikel 17.
Lid 1. In gevallen, waarin over de uitleg van dit huishoudelijk reglement twijfel bestaat, zomede in gevallen, waarin niet is voorzien, beslist het bestuur.
Lid 2. In geval geen bevredigende oplossing, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, kan worden gevonden, kan een beroep worden gedaanop het PV-bestuur.

Aldus wijzigingen overgenomen, gezien en akkoord bevonden door het PV–bestuur,

Verzekerden

Ongevallen dekking:
De P.V. heeft een doorlopende ongevallen verzekering afgesloten voor alle P.V. evenementen inclusief de evenementen van de onderafdelingen.
Dit betekent dat dit niet meer voor elk evenement apart verzekerd behoeft te worden.
Verzekerden : Alle deelnemers en organisatiemedewerkers aan de evenementen
Dekking : Overlijden ten gevolge van een ongeval tijdens het evenement.
Blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval tijdens een evenement.
Melding ongeval : Melding direct aan de afd. verzekeringen

Algemeen :
In geval van twijfel of verdere uitleg verdient het aanbeveling de afd.verzekering te consulteren.

November, 2001

Op advies,
Mw. H. van Drongelen-de Meijer, voorzitter